Termeni și condiții

PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR OFERITE DE S.C. JUSTIȚIE XXI S.R.L. PRIN INTERMEDIUL DOMENIULUI DE INTERNET WWW.ECVR.RO

Preambul

Dispozițiile primului alineat al art. 21 din Constituția României arată că orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.
La nivel european, aspecte legate de accesul la justiție găsim și în Carta fundamentală a Drepturilor Omului, în cuprinsul art. 47 (dreptul la un remediu eficient).

Având în vedere că justiția este definită de dispozițiile art. 1 alin. 2 din Codul de procedură civilă ca un serviciu de interes public, ne-am pus problema modalității relaționale dintre interesat și justiție prin prisma conceptului de liber acces la justiție, ca facultate a oricărei persoane de a introduce, după libera sa apreciere, o acțiune în justiție.

Iar dacă dreptul noilor tehnologii oferă cadrul legal pentru îmbunătățirea interacțiunii dintre intresat și justiție prin mijloace electronice, până la a conștientiza faptul că un serviciu de automatizare și digitalizare va îmbunătăți și activitatea unui practician al dreptului, a fost doar un pas.


Definirea serviciului

Luând în considerare cele ce preced și urmărind introducerea noilor tehnologii în domeniul dreptului, S.C. Justiție XXI S.R.L. furnizează prin intermediul programului de calculator ce poartă denumirea comercială MyJustice™, disponibil accesând domeniul www.myjustice.ro, un serviciu al societății informaționale în înțelesul art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 republicată.
Serviciul oferit de S.C. Justiție XXI S.R.L. nu este vehicul prin care sunt oferite servicii de natură avocațială, servicii de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

Explicând, prin utilizarea serviciului anterior menționat, destinatarul/ utilizatorul are acces la formular/e precompletate; sunt des întâlnite în practică situații în care referirea la acest tip de documente se face prin utilizarea sintagmei ”documente inteligente”, motiv pentru care ne vom însuși terminologia.


Scop

În considerarea unui folos patrimonial, serviciul oferit de Justiție XXI S.R.L. prin intermediul programului de calculator ce poartă denumirea comercială eCVR de MyJustice™ urmărește atât democratizarea accesului la justiție, cât și dezvoltarea conceptului de automatizare a completării de documente și introducerea noilor tehnologii în domeniul dreptului și al activității comerciale.


Tipuri de documente

Prin intermediul programului de calculator ce poartă denumirea comercială eCVR™ sunt puse la dispoziția destinatarilor:

 • cerere introductivă de instanță constând în cererea de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 -1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă rep., astfel cum a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 359/2013;
 • cerere de completare/modificare a cererii de chemare în judecată în format editabil;
 • alte modele de cereri sau adrese ce pot fi trimise instanțelor de judecată.

 

Principiul de funcționare

Principiul de funcționare este următorul:

”destinatarul/utilizatorul introduce date și informații (de ex: datele de identificare, motivarea în fapt)/ răspunde unor întrebări predefinite și/sau bifează opțiuni aflate la latitudinea sa → programul de calculator încarcă text cu conținut predefinit și/sau introdus de destinatar/utilizator → este generat un document de previzualizare → în funcție de opțiunile și informațiile introduse de destinatar/utilizator → dacă destinatarul/utilizatorul alege, are posibilitatea generării documentului în format pdf sau a semnării documentului generat și exportul către instanța judecătorească, cu sau fără înscrisuri în probațiune sau taxă judiciară de timbru.”

Așadar, documentul creat poate fi trimis instanței de judecată și/sau salvat pe contul utilizatorului în format editabil și/sau pdf și/sau tipărit pe suport letric.

Modelul documentelor oferite de către furnizor pot face obiectul unor completări, modificări, ajustări sau chiar înlocuiri, fără a fi necesar acceptul destinatarului/utilizatorului.


Furnizor

Calitatea de furnizor de servicii prin intermediul domeniului www.ecvr.ro o are societatea comercială Justiție XXI S.R.L., cu următoarele date de identificare sau, după caz, contact:

 • sediul: municipiul Cluj Napoca, strada Bună Ziua, nr. 39, bloc E7D, scara 2, ap. 119, judeţul Cluj
 • adresa de poștă electronică: office@myjustice.ro
 • număr de telefon mobil, accesibil în timpul zilelor lucrătoare în intervalul orar 10-16: 0755 210 785
 • număr de înmatriculare în registrul comerțului: J12/1164/2019
 • codul de înregistrare fiscală: 40799811
 • numele administratorului: Nicoleta Petruța Mărăcine
 • Cont bancar: RO38BREL0002002827140100
 • Cod Swift/BIC: BRELROBU


Destinatar/ utilizator

Destinatar sau utilizator (utilizăm terminologie diferită din rațiuni de sintaxă) este persoana care alege să utilizeze serviciul societății informaționale pus la dispoziție prin intermediul domeniului de internet www.ecvr.ro.
Calitatea de destinatar/ utilizator se dobândește prin alegerea tipului de acces la serviciu, care poate fi de tipul unei singure utilizări, de tipul abonamentului lunar sau anual și acceptarea condițiilor contractuale prin bifarea căsuței „Accept termenii și condițiile”.

Serviciul este destinat utilizatorilor care au împlinit vârsta de 18 ani.


Contractul

Observând dispozițiile art. 1178 și ale art. 1186 din Codul civil, prezentul document, intitulat “Termeni și condiții”, are valoarea juridică a unui contract și se consideră a fi încheiat atunci când mesajul de confirmare ce urmează acțiunii directe de acceptare a termenilor și condițiilor ajunge la destinatarul acceptant.

Serviciul oferit prin intermediul website-ului www.ecvr.ro este oferit și, prin urmare, accesibil tale quale (”așa cum este”) și ”atât timp cât este disponibil”.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul document oricând consideră necesar sau, după caz, oportun, versiunea aplicabilă unei comenzi fiind cea în vigoare pe website-ul www.ecvr.ro de la data acceptării T&C.


Executarea contractului

Executarea contractului începe după întrunirea acordului de voință, astfel cum este menționat în secțiunea de mai sus.

Ulterior întrunirii acordului de voință, nu este necesară emiterea unei comenzi sau parcurgerea unei proceduri specifice.

Furnizorul poate asigura gratuit, în limita a maxim două intervenții, instruire pentru destinatar/ utilizator sau reprezentanții acestuia, direct sau prin parteneri, prin intermediul poștei electronice sau telefonic sau, dacă se aplică, prin Chatbot.


Despre completarea și semnarea unei cereri de chemare în judecată, investirea instanței, procedura de regularizare, anularea cererii – răspunderea JUSTIȚIE XXI S.R.L.

Cererea de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 -1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă rep., are conținut predefinit, astfel cum a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 359/2013 și nu reprezintă un produs absolut, care acoperă toate situațiile ce pot apărea în practică, care garantează sau sugerează că s-ar putea obține o soluție favorabilă în instanță sau conferă un ascendent sau poziție privilegiată asupra părții adverse, după caz.
Justiție XXI S.R.L. nu are nicio implicare, de nicio natură, în cadrul procedurii contencioase, iar generarea unui document nu presupune intervenție din partea specialiștilor implicați în dezvoltarea platformei ecvr.ro.

Dispozițiile art. 194 din Codul de procedură civilă se aplică întocmai, motiv pentru care redă conținutul legal:

”Art. 194: Cuprinsul cererii de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;

c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

f) semnătura.”

Potrivit dispozițiilor art. 194 coroborat cu art. 148 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată, trebuie să cuprindă, printre altele și semnătura – litera f). Dispozițiile art. 196 din același cod arată că cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele și prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părți, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părții sau a reprezentantului acesteia este nulă.
Chiar dacă completul de judecată care primește cererea va proceda în acord cu dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă, în procedura de regularizare destinatarul/ utilizatorul urmând să fie informat despre lipsurile cererii introductive, există posibilitatea ca prevederile art. 196 să devină aplicabile. Într-o atare situație, Justiție XXI S.R.L. nu poate avea nici un fel de responsabilitate, întrucât nu are calitatea de mandatar și/sau împuternicit al utilizatorului, ci este o societate ce oferă un serviciu de automatizare a acțiunii de redactare și/sau expediere de documente.

Dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă, obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei (există situații când termenul poate fi mai scurt). Prin aceeaşi comunicare instanţa îi pune în vedere reclamantului posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării.
Dispoziţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce priveşte complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Destinatarul este înștiințat despre faptul că instanţa nu va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, decât ulterior soluţionării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru.

Totuși, arătăm că există posibilitatea încărcării în programul de calculator a semnăturii olografe în format jpg sau semnarea electronică simplă, dar, dacă se alege trimiterea către instanță de cereri în format electronic, existența semnăturii scanate a semnatarului nu este suficientă, având în vedere dispozițiile speciale prevăzute de Legea nr. 455/2001 republicată, act normativ care stabilește regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică, precum și condițiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice. Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare.

Explicând, semnătura digitală conectează identitatea electronică a semnatarului cu documentul digital, neputând fi copiată de pe un document digital pe altul, fapt ce conferă documentului autenticitate (atestă faptul că documentul aparține persoanei semnatare, iar autorul documentului nu își poate declina răspunderea pentru conținutul documentului cu semnătură electronică validă).
Pentru a conferi documentului autenticitate, recomandăm utilizarea semnăturii electronice extinse.

Luând în considerare că în majoritatea situațiilor instanța de judecată va fi investită cu o cerere transmisă pe cale electronică, arătăm că grefierul va fi ținut să întocmească din oficiu copii de pe cererea și înscrisurile anexate pe cheltuiala părții care avea această obligație și să o comunice părții adverse, astfel cum prevăd dispozițiile art. 149 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pe cale de consecință, destinatarul/ utilizatorul este informat că ar putea suporta costuri suplimentare, care nu pot fi solicitate Justiție XXI S.R.L.. Într-o asemenea situație sau dacă grefierul solicită, există posibilitatea trimiterii din nou a cererii introductive, astfel încât să fie satisfăcută cerința descrisă.

Reiterăm explicația potrivit căreia furnizorul nu oferă servicii de natură avocațială, dar informăm destinatarii că

 • cererile de chemare în judecată sunt supuse de regulă timbrajului, iar netimbrarea sau timbrajul insuficient sunt de natură să atragă anularea cererii, faptul că
 • o cerere de chemare în judecată poate fi modificată în condițiile art. 204 din Codul de procedură civilă și că
 • iii) se poate renunța la judecarea cererii în condițiile pe larg prevăzute în cod.

În general, dacă utilizatorul/clientul nu are studii de specialitate și dacă apreciază că are de nevoie de asistență în procedura pre sau contencioasă, este recomandabil să apeleze la serviciile unui profesionist al dreptului, respectiv avocat sau consilier juridic.


Despre completarea cererii

Formularul/ documentul poate fi salvat în format editabil, astfel încât destinatarul are posibilitatea să îl modifice sau să îl completeze în acord cu necesitățile sau așteptările sale.


Transmiterea cererilor

Prin intermediul serviciului disponibil pe website-ul www.ecvr.ro, utilizatorul va putea expedia cereri, inclusiv introductive de instanță, către adresele de poștă electronică utilizate de către judecătorii. Prin expedierea cererii de valoare redusă și a probelor ce o susțin, utilizatorul declanșează procedura contencioasă, investind instanța judecătorească cu soluționarea cauzei, etapa de regularizare urmând a se desfășura în acord cu prevederile Codului de procedură civilă (explicații extinse pot fi regăsite în cuprinsul Secțiunii Despre completarea și semnarea unei cereri de chemare în judecată, investirea instanței, procedura de regularizare, anularea cererii – răspunderea JUSTIȚIE XXI S.R.L.).

Este obligația utilizatorului să verifice pe portalul instanțelor de judecată – https://portal.just.ro, dacă cererea sa a fost înregistrată și/sau dacă a primit număr de dosar, înțelegând și acceptând că Justiție XXI S.R.L. nu are niciun fel de obligații în acest sens. Totodată, există posibilitatea ca mesajul ce conține cererea de valoare de redusă și înscrisurile asociate să ajungă în folderul SPAM al instanței vizate, motivele variind de la trimiterea prea multor atașamente, la marcarea lor ca fiind SPAM, fiind obligația utilizatorului să verifice dacă s-a produs un astfel de incident (notă: de regulă, o cerere primește număr unic în câteva zile de la înregistrarea cererii. Căutarea dosarului se face după numărul unic generat acordat de instanță, numărul fiind format din: 1. Numărul unic; 2. Id-ul instanței, și 3. Anul înregistrării dosarului, rezultatul fiind nr/nr/an – exemplu: 12345/299/2023 sau după numele părții)


Despre obligațiile destinatarului/utilizatorului. Răspundere.

Destinatarul/ utilizatorul se obligă sa plătească prețul, având reprezentarea faptului că în lipsa plății prețului nu va avea acces la serviciul contractat.

Destinatarul/ utilizatorul este unic responsabil de conținutul contului său, de datele și informațiile introduse, de alegerea instanței (de regulă este cea de la domiciliul pârâtului), pentru orice activități care pot duce la încălcarea legii și pentru posibila afectare a drepturilor unui terț.

Cum necunoașterea legii nu poate fi invocată (nemo censetur legem ignorare), destinatarul/ utilizatorul este pe deplin responsabil de generarea unui litigiu cu ajutorul serviciului pus la dispoziție de Justiție XXI S.R.L. și toate consecințele ce decurg din aceasta și/sau apărările pe care le alege.

Totodată, este responsabil de administrarea, corectitudinea, personalizarea, gestionarea, legalitatea datelor și/sau a documentelor utilizate/introduse/încărcate și conformarea în ceea ce privește regulile de desfășurare a unui proces și, în general, al oricărui document generat prin intermediul platformei.

Destinatarul/ utilizatorul va respecta prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în programul de calculator.

Orice acces neautorizat la elementele care nu sunt destinate destinatarului sau celor cărora acesta le permite accesul, ori al altor persoane neautorizate la un cont, reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și poate fi sancționată ca atare.


Tarife. Preț.

Tariful sau prețul aferent dreptului de utilizare este cel prevăzut accesând domeniul www.ecvr.ro sau www.myjustice.ro, este în afișat în euro, calculat în funcție de alegerea utilizatorului: utilizare de sine stătătoare, prin completarea unui singur formular sau pe bază de abonament.
Justiție XXI S.R.L. poate realiza promoții, care vor avea, întotdeauna, o durată limitată de timp.

Doar după plata prețului aferent serviciului ales, destinatarul are drept de acces la serviciile oferite de Justiție XXI S.R.L. prin intermediul programului de calculator eCVR™.

În situația în care serviciile (înțelegând și formulare suplimentare) disponibile la momentul contractării vor fi completate, prețul contractului poate fi modificat.
În acest caz, furnizorul ori va notifica destinatarul, ori va completa oferta disponibilă accesând pagina de internet cu informații despre orice completare/încărcare de noi „documente inteligente”, ori va modifica numărul descărcărilor, făcând cunoscut tariful suplimentar ce ar trebui achitat și condițiile ce ar trebui îndeplinite de către destinatar.
În cazul în care destinatarul nu exprimă opțiunea pentru trecerea la un pachet ce include servicii suplimentare, accesul rămâne valabil doar pentru modelele de cereri/formulare inițiale, oferite spre utilizare la data contractării serviciului.
De asemenea, prețul serviciilor oferite poate suferi modificări, fără a fi necesară informare prealabilă sau accept din partea utilizatorului, care își păstrează opțiunea de a ieși din contract.

Plata prețului unui pachet ce include servicii suplimentare reprezintă acceptul/consimțământul încheierii actului adițional și implicit accesul la noile modele/formulare.

Tarifele afișate pe pagina de internet www.ecvr.ro includ taxa pe valoare adăugată.


Plata

Plata se efectuează prin intermediul sistemului integrat de procesare a plăților online securizat, respectiv euplatesc.ro. (aflați mai multe accesând https://www.euplatesc.ro/termeni-si-conditii.php)

Modulul de plăţi periodice (recurente) permite utilizatorului să efectueze plăţi automate, la intervale regulate, cu cardurile emise sub siglele Visa sau Mastercard.

Destinatarul/utilizatorul are dreptul și opțiunea să dezactiveze modelul de plată recurentă oricând, la alegerea sa și fără ca exercitarea acestei opțiuni să fie condiționată în vreun fel sau să presupună o încălcare a contractului din partea sa.


Facturare

Factura se va comunica prin poștă electronică (e-mail), utilizând datele comunicate de către destinatar sau datele cu care acesta s-a înregistrat. Factura/ile vor fi transmise în format electronic la adresa/ele de poștă electronică cu care destinatarul s-a înregistrat.


Durata accesului la servicii

În condițiile în care obligațiile de plată sunt respectate, furnizorul nu va impune restricții de utilizare a programului/ programelor de calculator. In caz contrar, furnizorul poate restricționa/ bloca accesul destinatarului la programul de calculator MyJustice™.

Restricționarea accesului la sistem nu exclude obligația de plată.

Pentru motive justificate, considerate de către Justiție XXI S.R.L. a fi ilegale sau după caz, imorale sau dacă Justiție XXI S.R.L. apreciază că activitatea destinatarului/ utilizatorului afectează sau poate produce prejudicii, furnizorul are dreptul să restricționeze accesul la programul de calculator MyJustice (exemplu: utilizarea unui limbaj obscen sau conținut lipsit de sens).

Într-o asemenea situație, destinatarul se poate adresa în scris Justiție XXI S.R.L. utilizând datele din secțiunea „Furnizor”.

În cazul accesului la un cont de tip demo, durata este limitată la 15 zile, putând face obiectul unei singure prelungiri.


Stocarea contractului și a datelor

Observând dispozițiile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic republicată, Justiție XXI S.R.L. stochează automat și provizoriu conținutul adăugat de destinatar/ utilizator și nu poate fi angajată răspunderea sa în situația în care destinatarul folosește aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilicite și/sau imorale.

Dovada acceptării contractului, materializată prin acțiunea de acceptare a termenilor și condițiilor prevăzuți în cuprinsul acestui document este stocată.

Contul utilizatorului va fi șters automat după 2 ani ori de la data ultimei utilizări pentru cei de tip ”Guest”, ori de la expirarea abonamentului în cazul în care utilizatorul nu a continuat cu un abonament plătit.


Corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor

Dacă datele inserate de către destinatar/ utilizator sunt greșite sau incomplete, răspunderea îi aparține, dar se poate adresa furnizorului pentru a le identifica și corecta/ completa, în măsura posibilităților.

Atunci când destinatarul crează un cont pe pagina www.ecvr.ro sau, după caz, www.myjustice.ro, va primi un mesaj de confirmare la adresa de poștă electronică cu care s-a înregistrat care conține detaliile contului. Mesajul va conține explicații despre modalitățile în care destinatarul poate modifica sau șterge contul.
Orice solicitare de modificare va fi soluționată în maxim 15 zile de la data la care a fost primită o solicitare scrisă din partea destinatarului.


Mentenanța serviciilor, respectiv a programului/ programelor de calculator disponibile pe www.ecvr.ro. Actualizare.

Justiție XXI S.R.L. va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi permanent accesul la programului/programele de calculator disponibile pe www.ecvr.ro și va depune diligențe pentru a aduce îmbunătățiri continue.
Totuși, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la rețeaua internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Justiție XXI S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor.

Actualizarea se face fără a fi necesar acordul destinatarului/ utilizatorului.

Serviciile de mentenanță pot fi anunțate prin intermediul aplicației sau prin email, cu cel puțin 3 zile înainte de implementare, fără ca anunțul să constituie o obligație.

Destinatarul/utilizatorul își poate exporta documentele în format PDF și/sau Word.


Drepturi de autor

Programul de calculator eCVR și conținutul domeniului www.ecvr.ro fac obiectul protecției dreptului de autor astfel cum este definit de Legea nr. 8/1996 republicată și Directiva 2009/24/CE privind protecția juridică a programelor pentru calculator, astfel încât destinatarului / utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea, legarea la, expunerea, includerea conținutului într-o altă modalitate decât cea urmărită de Justiție XXI S.R.L..

Totodată, eCVR face parte din ”ecosistemul” My Justice – Digital Legal Solutions™, marcă înregistrată, aflată în patrimoniul Justiție XXI S.R.L., astfel încât se bucură de toate drepturile pe care legea i le conferă.

Furnizorul oferă un drept de utilizare neexclusiv, revocabil, netransferabil și limitat la durata contractului.

Pentru a evita interpretările, acest contract nu reprezintă vânzarea programului de calculator/software-ului și/sau a copiilor acestuia. Prin contract se acordă dreptul de a folosi programul accesibil pe pagina de internet (web) www.ecvr.ro (dacă sistemul internet funcționează), nefiind acceptată o cesiune, vânzare, decompilare, locațiune, acordarea unui drept de utilizare, tranzacționare fără acceptul prealabil al furnizorului.

Utilizarea programului de calculator nu implică copiere, decompilări, modificări, actualizări din partea destinatarului/ utilizatorului.


Comunicări comerciale

Adresa de poștă electronică obținută de către Justiție XXI S.R.L. cu ocazia vânzării serviciilor disponibile prin intermediul programului de calculator diponibil pe website-ul www.ecvr.ro poate fi folosită în scopul efectuării de comunicări comerciale.

În acord cu dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea 506/2004, în cazul în care nu s-a opus inițial, destinatarul/ utilizatorul se poate opune în mod gratuit primirii de comnicări comerciale, atât la obținerea adresei de poștă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj.


Răspundere contractuală. Daune-Interese

Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau apariția unei limitări în utilizarea parolelor de acces la contul de utilizator sau în cazul nefuncționării corespunzătoare a internetului. În cazul primirii unei notificări sau dacă există suspiciuni de utilizare neautorizată, locatarul poate suspenda/restricționa accesul la cont/conturi.

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept, după remiterea unei notificări și de a pretinde plata de daune-interese.

Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă și o dovedește în condițiile legii dacă a fost notificată partenerului contractual în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția cazului respectiv, astfel cum este definit de art. 1351 – art. 1354 din Codul Civil.

Părțile sunt de acord și acceptă că furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru funcționarea deficitară sau încetarea funcționării sistemului informatic/program de calculator datorate utilizării necorespunzătoare a serviciului și nici pentru daune indirecte, speciale, rezultante, incidentale rezultate din pierderea unor profituri sau venituri din activitatea destinatarului, respingerea cererii de chemare în judecată sau admiterea în parte, pierderi de marketing, întreruperea activității, încetinirea activității, imposibilitatea transmiterii sau primirii oricăror date, suportare de cheltuieli de judecată, etc.
Totodată, părțile sunt de acord că furnizorului nu i se poate atribui nici selecția și nici modificarea informațiilor introduse.

Dacă părțile nu reușesc să ajungă la un numitor comun și nu clarifică eventualele nemulțumiri, răspunderea pecuniară (indiferent dacă sunt daune materiale sau morale) a furnizorului este limitată la suma achitată pentru utilizarea programului serviciului pentru o perioadă de 6 luni, în cazul celor ce contractează abonament și costul a trei utilizări în cazul celor unici.

Aceste restrângeri convenționale au în vedere dispozițiile articolului 16 alineatul (3) și articolul 1355 din Codul civil, părțile înțelegând să limiteze valoarea răspunderii pentru o eventuală culpă contractuală la două din gradele ei: culpa levis (medie) şi culpa levissima (ușoară).


Parole

Justiție XXI S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau uitarea parolei de acces la contul/conturile de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul destinatarului.
Totuși, în situația în care destinatarul se află în una din situațiile anterior descrise, are posibilitatea introducerii unei parole noi, după ce în prealabil a resetat-o pe cea cu care s-a înregistrat în sistem.


Confidențialitate

Informațiile despre care părțile iau cunoștință pe parcusul derulării contractului și/ sau informațiile care se referă la activitatea și funcționarea societăților, (toate aceste informații denumite în mod colectiv aici ca „informații confidențiale”), vor fi păstrate strict confidențiale de către părți.

Părțile nu vor folosi sub nicio formă și nici nu vor dezvălui terților informații confidențiale, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în mod explicit. Părțile se asigură că angajații lor, directorii și orice alți reprezentanți sau contractori, precum și consilierii fiecărei părți cărora le este încredințată o astfel de informație confidențială, respectă aceste restricții.

Fără a limita generalitatea celor de mai sus, termenul ”informații confidențiale” include situația juridică a părților, informațiile cu caracter financiar, datele cu caracter personal.

Termenul de ”informație confidențială” nu trebuie să includă nicio informație: (i) care, la momentul divulgării de către o parte, era deja în posesia legală a părții destinatar, dacă se poate proba prin înscris, sau (ii) care, în momentul divulgării era publică sau (iii) a cărei divulgare a fost autorizată anterior în mod explicit de către partea respectivă.
În cazul în care legea sau situația juridică impune divulgarea informațiilor confidențiale (inclusiv, fără limitare, în scopuri fiscale, judiciare sau de audit), partea care dezvăluie va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura tratamentul confidențial al materialelor și informațiilor astfel divulgate.

Fiecare parte poate utiliza informații confidențiale în conformitate cu prezentul acord. Însă, sub rezerva termenilor prezenți, fiecare parte recunoaște și este de acord că orice informație confidențială pusă la dispoziția ei (inclusiv oricărui reprezentant sau contractant) nu va fi utilizate de către o altă parte decât (1), astfel cum este permis în temeiul prezentului acord, (2) pentru aducerea la îndeplinire a obiectului contractului sau (3) pentru evaluarea părții în cauză.

Nimic din prezentul document nu va restricționa părțile să acorde terților accesul obișnuit la due diligence în scopuri de tranzacții financiare, comerciale, strategice sau similare, pe baza unor acorduri adecvate de nedivulgare și neutilizare.

Destinatarul devenit utilizator nu va vinde, transfera sau va încerca să vândă sau sa transfere, programul/e de calculator sau părți ale acestuia, drepturile de a folosi programul MyJustice sau părți ale acestuia unui terț.
Într-o asemenea situație, furnizorul are dreptul să suspende imediat dreptul de utilizare.


Protecția datelor cu caracter personal

La nivelul societății Justiție XXI S.R.L. a fost adoptat un document ce privește protecția datelor cu caracter personal, intitulat „Politica privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul S.C. Justiție XXI S.R.L.”. Acest document este disponibil permanent pe domeniul www.myjustice.ro și este supus revizuirii periodice.

În vederea aducerii la îndeplinire a obiectului și scopului contractului, locatarul/beneficiarul/utilizatorul acordă dreptul și împuternicește Justiție XXI S.R.L. și/sau colaboratorii/contractorii acestuia, să prelucreze date cu caracter personal în numele și pe seama sa. Având în vedere împuternicirea acordată, Justiție XXI S.R.L. va și poate colecta, folosi, transfera, stoca sau procesa în orice mod (în mod colectiv ”procesa”) informații furnizate de către destinatar, care pot fi atribuite unor persoane fizice (”date personale”) după cum sunt definite de legea aplicabilă, în modalitățile descrise în documentul intitulat „Politica privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul S.C. Justitie XXI S.R.L.”.


Limba contractului

Contractul se încheie în limba română.


Sesizări

A. Vă informăm că în situația în care destinatarul/utilizatorul are calitatea de consumator, definit ca fiind orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale și consideră că îi sunt încălcate drepturile, are dreptul să se adreseze Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ce are sediul în municipiul București, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, adresa de poștă electronică , domeniu de internet www.anpc.ro și numărul de telefon 0213076766.
O sesizare poate fi depusă și accesând link-ul http://reclamatii.anpc.ro/reclamatie.aspx.

B. Vă informăm că în situația în care apreciați că Justiție XXI S.R.L. încalcă drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere.

În România, competența generală în domeniul protecției datelor cu caracter personal revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce are sediul în municipiul București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, adresa de poștă electronică anspdcp@dataprotection.ro, domeniu de internet www.dataprotection.ro, numărul de telefon 0318059211 și numărul de fax 0318059602.


Soluționarea litigiilor

Furnizorul și destinatarul/utilizatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

Dacă după 30 de zile de la începerea acestor tratative nu reușesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, competența de soluționare a litigiului va fi întotdeauna cea a instanțelor judecătorești de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Alte clauze

Premergător utilizării serviciilor Justiție XXI S.R.L. destinatarul poate consulta clauzele contractuale, acordul de voință considerându-se încheiat doar după bifarea căsuței “Accept termenii și condițiile de utilizare”.

 

JUSTIȚIE XXI S.R.L.,
prin administrator Nicoleta P. Mărăcine

 

 

Mai 2023